هیچ حسی مثل حس لاغر شدن و حس لاغری نیست! نمیگم لاغری آسان هست، بلکه میتوان با برداشتن قدم اول، به راحت راه لاغری و تناسب اندام و در پیش گرفت! اینها نمونه هایی از شاگردانی هستند که اراده کرده و خواستند که لاغر شوند. یکبار برای همیشه یک تصمیم درست بگیرید!