دوستان عزیز، در ادامه آموزش های آب کردن شکم و پهلو، تاثیرگذاری هر حرکت بر عضلات مختلف شکم و در این کلیپ ببینیم.