در این سری ویدئوهای آموزشی، با آب کردن اصولی شکم و پهلو همراه با توضیحات کامل رضا ناصری، آشنا میشوید. بریم برای آب کردن اساسی شکم و پهلو.