در ای سری ویدئوها، آموزش صحیح انجام شکم و پهلو را از رضا ناصری به صورت حرفه ای بیاموزید.