آقای علیرضا فغانی، داور خوب و بین المللی کشورمان، زیر نظر تمرینات رضا ناصری، تمرینات و تغذیه حرفه ای خود را سپری میکنند.

برای ایشان آرزوی موفقیت در همه عرصه های زندگی داریم.

درج دیدگاه

عضویت در لایو اینستاگرام