در این ویدیو قسمتی از صحبت های رضا ناصری را در شبکه ورزش مشاهده می نمایید